Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu
  • La biblioteca és un espai per a estudiar, llegir, passar apunts i consultar llibres. Per tant no s’hi pot parlar en veu alta ni fer altres activitats que molestin la resta dels usuaris. 

  • Els alumnes sempre hauran d’estar acompanyats per un professor quan no hi hagi la bibliotecària. En cas contrari, la biblioteca romandrà tancada. 

  • Els alumnes de batxillerat poden fer ús de la biblioteca, dins el seu horari de funcionament, sempre que falti algun professor/a i també durant les hores d’esbarjo. 

  • Per raons d’higiene i civisme, a la biblioteca no es permet: menjar, beure, córrer, fumar, cridar, parlar en veu alta i maltractar els llibres i material del fons. 

  • Tampoc no s’autoritzen els aparells de telefonia mòbil, mp3, mp4 i qualsevol altre instrument que pugui alterar el normal desenvolupament del servei. 

  • Si un/a usuari/a perd o fa malbé un document, ho ha de comunicar immediatament a la responsable de la biblioteca i haurà de restituir el bé extraviat o danyat. 

  • Qui, malgrat tot, no compleixi les normes anteriors podrà ser expulsat de la biblioteca, i no podrà accedir-hi durant 5 dies lectius. Haurà de retornar immediatament els llibres deixats en préstec i sotmetre’s al règim disciplinari general del centre.